Wellness & Harmonia SPA

Ogólne zasady rezerwacji i pobytu

1. Zasady rezerwacji pobytu (zgłoszenie pobytu)

1.1 W WELLNESS & HARMONIA SPA zgłoszenie pobytu niezależnie od jego rodzaju wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłaceniem zaliczki w ustalonym terminie i wysokości.

1.2 Rezerwacji dokonać można telefonicznie, osobiście w siedzibie WELLNESS & HARMONIA SPA ul. Świętokrzyska 107 w Inowrocławiu bądź korzystając z kontaktu na stronie internetowej.

1.3 Rezerwacja uznana jest za obowiązującą po ustnym bądź pisemnym jej przyjęciu i potwierdzeniu przez pracownika WELLNESS & HARMONIA SPA.

1.4 Dokonanie rezerwacji wiążącej jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją ogólnych zasad rezerwacji i pobytu w WELLNESS & HARMONIA SPA.

2. Zasady wpłacania zaliczek

2.1 Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania zaliczki w wysokości 30% wartości świadczonych na jego rzecz usług w terminie 3 dni od potwierdzenia rezerwacji.
2.2 Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować w dniu przyjazdu do WELLNESS & HARMONIA SPA gotówką lub przelewem bankowym na rachunek bankowy (w tym przypadku opłata podlega stwierdzeniu na podstawie okazanego dowodu wpłaty).
2.3 WELLNESS & HARMONIA SPA zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Gościem, którego wpłaty określone w pkt. 2.1 i 2.2 nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie.

3. Warunki płatności

3.1 Wszelkie opłaty za usługi świadczone przez WELLNESS & HARMONIA SPA powinny być realizowane w miejscu siedziby, bądź na wskazany rachunek bankowy.
3.2 Ceny świadczeń dla gości są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług.

4. Zasady rezygnacji z pobytu i zwrotu zaliczki.

4.1 Gość ma prawo do rezygnacji z pobytu z zastrzeżeniem, że w zależności od czasu zgłoszenia rezygnacji może utracić wpłaconą przez siebie zaliczkę, która potrącana jest na rzecz WELLNESS & HARMONIA SPA, celem rekompensaty poniesionych kosztów. Wysokość utraty zaliczki określają poniższe zasady:
4.2 Rezygnacja z pobytu jeśli związana ma być ze zwrotem zaliczki wymaga pisemnego zgłoszenia.
4.3 Niezależne od terminu rezygnacji z zamówionego pobytu w każdym przypadku zwrotu wniesionej zaliczki potrącana jest na rzecz WELLNESS & HARMONIA SPA opłata manipulacyjna z tytułu obsługi zgłoszenia w wysokości 50,00zł (pięćdziesięciu złotych 00/100) za każdą zgłoszoną rezerwację.
4.4 W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu w WELLNESS & HARMONIA SPA zwracana jest wniesiona zaliczka pomniejszona o koszty manipulacyjne, o których mowa w pkt. 4.3.
4.5 W przypadku rezygnacji z zamówionego pobytu w terminie od 14 dni przed rozpoczęciem pobytu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
4.6 W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania zwrotowi podlega 50% niewykorzystanej kwoty.
4.7 Dokonanie rezerwacji i wpłata zaliczki, bądź zaliczek oznacza akceptację przedstawionych powyżej warunków.

5. Zasady zachowania rezerwacji

5.1 W przypadku nie zgłoszenia się Gościa w recepcji ośrodka WELLNESS & HARMONIA SPA w dniu rozpoczęcia pobytu (tj. w dniu na jaki dokonana została rezerwacja) rezerwacja potwierdzona przedpłatą zachowywana jest do rozpoczęcia kolejnej doby hotelowej. Rezerwacja bez przedpłaty usuwana jest z systemu hotelowego o godz. 7.00 dnia następnego.

6. Prawa Gościa i obowiązki Gościa

6.1 Gość ma prawo do korzystania ze świadczeń oferowanych przez WELLNESS & HARMONIA SPA zgodnie z ofertą.
6.2 Gość zobowiązany jest do przestrzegania ustalonej przez WELLNESS & HARMONIA SPA doby hotelowej, która trwa: od godz.14.00 do godz. 12.00.
6.3 Gość zobowiązany jest do przestrzegania na terenie WELLNESS & HARMONIA SPA przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym oraz przepisów porządkowych.
6.4 Od momentu rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek przedstawicieli obiektu, które umożliwią realizację pobytu.
6.5 W razie naruszania przez Gości w sposób rażący, uporczywy lub zagrażający zdrowiu i życiu innych Gości ustanowionego porządku WELLNESS & HARMONIA SPA ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z niestosującym się do określonych zasad porządkowych Gościem, oraz obciążyć go kosztami powstałych z jego winy szkód.
6.6 Gość przebywający w obiekcie odpowiedzialny jest za sprzęt stanowiący wyposażenie pokoju. W przypadku jego uszkodzenia ponosi odpowiedzialność finansową.

7. Odpowiedzialność

7.1 WELLNESS & HARMONIA SPA nie ponosi odpowiedzialności za wady, bądź niewykonanie usług, które były oferowane przez podwykonawców.
7.2 WELLNESS & HARMONIA SPA zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotów wartości świadczeń niewykorzystanych w części lub w całości z przyczyn leżących po stronie Gościa.
7.3 WELLNESS & HARMONIA SPA ponosi odpowiedzialność (wyłącznie) za rzeczy wartościowe należące do Gości i złożone do depozytu.
7.4 WELLNESS & HARMONIA SPA zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie przed jej rozpoczęciem z powodów niezależnych od niego zdarzeń losowych. Zobowiązany jest wówczas do złożenia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności.

8. Reklamacje

8.1 Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.
8.2 Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany.

9. Pozostałe uwagi

9.1 W przypadku stwierdzenia w pokoju Gościa nocujących osób, za które nie wniesiona została stosowna opłata WELLNESS & HARMONIA SPA może zastosować karę umowną w wysokości 200% opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
9.2 W pokojach WELLNESS & HARMONIA SPA obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń mogących stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia Gości.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umów o świadczenie usług oferowanych przez WELLNESS & HARMONIA SPA i zostaje udostępniony do wiadomości Gości na stronie stronie internetowej www.harmoniaspa.pl.