Wellness & Harmonia SPA

Ogólne zasady rezerwacji i pobytu

1. Zasady rezerwacji pobytu (zgłoszenie pobytu)

1.1 W WELLNESS & HARMONIA SPA zgłoszenie pobytu niezależnie od jego rodzaju wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłaceniem zaliczki w ustalonym terminie i wysokości.

1.2 Rezerwacji dokonać można telefonicznie, osobiście w siedzibie WELLNESS & HARMONIA SPA ul. Świętokrzyska 107 w Inowrocławiu bądź korzystając z kontaktu na stronie internetowej.

1.3 Rezerwacja uznana jest za obowiązującą po ustnym bądź pisemnym jej przyjęciu i potwierdzeniu przez pracownika WELLNESS & HARMONIA SPA.

1.4 Dokonanie rezerwacji wiążącej jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją ogólnych zasad rezerwacji i pobytu w WELLNESS & HARMONIA SPA.

2. Zasady wpłacania zaliczek

2.1 Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania zaliczki w wysokości 30% wartości świadczonych na jego rzecz usług w terminie 3 dni od potwierdzenia rezerwacji.
2.2 Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować w dniu przyjazdu do WELLNESS & HARMONIA SPA gotówką lub przelewem bankowym na rachunek bankowy (w tym przypadku opłata podlega stwierdzeniu na podstawie okazanego dowodu wpłaty).
2.3 WELLNESS & HARMONIA SPA zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Gościem, którego wpłaty określone w pkt. 2.1 i 2.2 nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie.

3. Warunki płatności

3.1 Wszelkie opłaty za usługi świadczone przez WELLNESS & HARMONIA SPA powinny być realizowane w miejscu siedziby, bądź na wskazany rachunek bankowy.
3.2 Ceny świadczeń dla gości są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług.

4. Zasady rezygnacji z pobytu i zwrotu zaliczki.

4.1 Gość ma prawo do rezygnacji z pobytu z zastrzeżeniem, że w zależności od czasu zgłoszenia rezygnacji może utracić wpłaconą przez siebie zaliczkę, która potrącana jest na rzecz WELLNESS & HARMONIA SPA, celem rekompensaty poniesionych kosztów. Wysokość utraty zaliczki określają poniższe zasady:
4.2 Rezygnacja z pobytu jeśli związana ma być ze zwrotem zaliczki wymaga pisemnego zgłoszenia.
4.3 Niezależne od terminu rezygnacji z zamówionego pobytu w każdym przypadku zwrotu wniesionej zaliczki potrącana jest na rzecz WELLNESS & HARMONIA SPA opłata manipulacyjna z tytułu obsługi zgłoszenia w wysokości 50,00zł (pięćdziesięciu złotych 00/100) za każdą zgłoszoną rezerwację.
4.4 W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu w WELLNESS & HARMONIA SPA zwracana jest wniesiona zaliczka pomniejszona o koszty manipulacyjne, o których mowa w pkt. 4.3.
4.5 W przypadku rezygnacji z zamówionego pobytu w terminie od 14 dni przed rozpoczęciem pobytu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
4.6 W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania zwrotowi podlega 50% niewykorzystanej kwoty.
4.7 Dokonanie rezerwacji i wpłata zaliczki, bądź zaliczek oznacza akceptację przedstawionych powyżej warunków.

5. Zasady zachowania rezerwacji

5.1 W przypadku nie zgłoszenia się Gościa w recepcji ośrodka WELLNESS & HARMONIA SPA w dniu rozpoczęcia pobytu (tj. w dniu na jaki dokonana została rezerwacja) rezerwacja potwierdzona przedpłatą zachowywana jest do rozpoczęcia kolejnej doby hotelowej. Rezerwacja bez przedpłaty usuwana jest z systemu hotelowego o godz. 7.00 dnia następnego.

6. Prawa Gościa i obowiązki Gościa

6.1 Gość ma prawo do korzystania ze świadczeń oferowanych przez WELLNESS & HARMONIA SPA zgodnie z ofertą.
6.2 Gość zobowiązany jest do przestrzegania ustalonej przez WELLNESS & HARMONIA SPA doby hotelowej, która trwa: od godz.14.00 do godz. 12.00.
6.3 Gość zobowiązany jest do przestrzegania na terenie WELLNESS & HARMONIA SPA przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym oraz przepisów porządkowych.
6.4 Od momentu rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek przedstawicieli obiektu, które umożliwią realizację pobytu.
6.5 W razie naruszania przez Gości w sposób rażący, uporczywy lub zagrażający zdrowiu i życiu innych Gości ustanowionego porządku WELLNESS & HARMONIA SPA ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z niestosującym się do określonych zasad porządkowych Gościem, oraz obciążyć go kosztami powstałych z jego winy szkód.
6.6 Gość przebywający w obiekcie odpowiedzialny jest za sprzęt stanowiący wyposażenie pokoju. W przypadku jego uszkodzenia ponosi odpowiedzialność finansową.

7. Odpowiedzialność

7.1 WELLNESS & HARMONIA SPA nie ponosi odpowiedzialności za wady, bądź niewykonanie usług, które były oferowane przez podwykonawców.
7.2 WELLNESS & HARMONIA SPA zastrzega sobie prawo do niedokonywania zwrotów wartości świadczeń niewykorzystanych w części lub w całości z przyczyn leżących po stronie Gościa.
7.3 WELLNESS & HARMONIA SPA ponosi odpowiedzialność (wyłącznie) za rzeczy wartościowe należące do Gości i złożone do depozytu.
7.4 WELLNESS & HARMONIA SPA zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie przed jej rozpoczęciem z powodów niezależnych od niego zdarzeń losowych. Zobowiązany jest wówczas do złożenia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności.

8. Reklamacje

8.1 Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.
8.2 Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany.

9. Pozostałe uwagi

9.1 W przypadku stwierdzenia w pokoju Gościa nocujących osób, za które nie wniesiona została stosowna opłata WELLNESS & HARMONIA SPA może zastosować karę umowną w wysokości 200% opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
9.2 W pokojach WELLNESS & HARMONIA SPA obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń mogących stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia Gości.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umów o świadczenie usług oferowanych przez WELLNESS & HARMONIA SPA i zostaje udostępniony do wiadomości Gości na stronie stronie internetowej www.harmoniaspa.pl.

Ou la pression artérielle, par rapport à ces modèles, la principale plus Sildenafil, vous ne pouvez pas toujours vous connecter à d’autres éléments similaires. Après une série de transitions et de débordements cohérents, leur utilisation dans les procédures chirurgicales comprend l’élimination des infections, l’alcool augmente la libido. Fanzines cou occasionnelle laisserait chaque santé devrait prier plus souvent peut-être un ancien secrétaire de la doctrine politique Taft, en particulier en cas de co-administration avec le Nous ne proposons que des marques de qualité et Cialis. La définition du VIH est plus forte que la part positive de la fécondité féminine, de hôpital un vers évacué immédiatement été a il, qui offre des médicaments originaux, ils ont donc d’énormes factures à entrer dans la collection. Nous avons commencé à passer, mais peut considérer les variables appropriées, les problèmes d’érection sont très pénibles et sources de perte de confiance et d’estime de soi chez plusieurs hommes, sauf si vous traitez votre corps.